Terms of Use | Proscenic Official Store
U?ywamy plików cookie, aby poprawi? Twoje do?wiadczenia online. Kontynuuj?c przegl?danie tej witryny, zak?adamy, ?e zgadzasz si? na u?ywanie przez nas plików cookie.

Warunki korzystania

Warunki korzystania

Wprowadzenie

Niniejsze warunki u?ytkowania reguluj? korzystanie z witryny internetowej Proscenic. Korzystaj?c z tej witryny, w pe?ni akceptujesz istniej?ce warunki u?ytkowania. Je?li nie zgadzasz si? z naszymi warunkami u?ytkowania lub jak?kolwiek ich cz??ci?, nie mo?esz korzysta? z tej witryny.

Serwis Proscenic wykorzystuje pliki cookies. Korzystaj?c z tej strony internetowej i wyra?aj?c zgod? na nasze warunki ?wiadczenia us?ug, wyra?asz zgod? na u?ywanie plików cookie Proscenic zgodnie z warunkami polityki prywatno?ci Proscenic.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie okre?lono inaczej, Proscenic i / lub jej licencjodawcy s? w?a?cicielami praw w?asno?ci intelektualnej do strony internetowej i materia?ów na stronie. Wszystkie te prawa w?asno?ci intelektualnej s? zastrze?one na mocy poni?szej licencji.

Mo?esz przegl?da?, pobiera? (wy??cznie w celach zarobkowych) i drukowa? strony, instrukcje dla konsumentów lub inne informacje o produktach ze strony internetowej do w?asnego u?ytku osobistego, z zastrze?eniem ograniczeń okre?lonych poni?ej i w innych miejscach w niniejszych warunkach u?ytkowania.

Nie dozwolony:

1. Ponownie opublikowa? materia?y z tej witryny (w tym ponownie opublikowa? na innej stronie internetowej), sprzedawa?, wypo?ycza? lub sublicencjonowa? materia?y z tej witryny;

2. Publicznie wy?wietla? wszelkie materia?y z witryny;
3. Reprodukowa?, powiela?, kopiowa? lub w inny sposób wykorzystywa? materia?y z tej strony do celów komercyjnych;
4. Edytowa? lub w inny sposób modyfikowa? dowolne materia?y na stronie internetowej;

5. Rozpowszechnia? materia?y z tej witryny, z wyj?tkiem tre?ci specjalnie i wyra?nie przeznaczonych do dystrybucji;

Dopuszczalne u?ycie

Zabrania si? korzystania z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub mo?e spowodowa? uszkodzenie witryny lub utrudnienie dost?pu do niej. Ponadto nie nale?y korzysta? z witryny w ?aden sposób, który jest nielegalny, niedopuszczalny, oszukańczy lub zwi?zany z jakimkolwiek nielegalnym, niedopuszczalnym, oszukańczym, z?o?liwym celem lub dzia?aniem.
Zabrania si? korzystania z tej witryny internetowej do kopiowania, przechowywania, publikowania, przesy?ania, wysy?ania, u?ywania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materia?ów sk?adaj?cych si? (lub z nimi zwi?zanych) oprogramowania szpieguj?cego, wirusów komputerowych, koni trojańskich, rejestratorów naci?ni?? klawiszy, rootkitów lub innych szkodliwych materia?ów dla oprogramowania komputerowego .

Zabrania si? systematycznego lub zautomatyzowanego gromadzenia danych (w tym mi?dzy innymi gromadzenia danych, eksploracji danych, eksploracji danych i gromadzenia danych) na tej stronie lub w jej pobli?u bez pisemnej zgody Proscenic.

Zabrania si? wykorzystywania tej strony internetowej do przesy?ania lub wysy?ania niezamówionych informacji handlowych.
Zabrania si? wykorzystywania tej strony do jakichkolwiek celów marketingowych bez pisemnej zgody Proscenic.

Tre?? u?ytkownika

W niniejszych warunkach u?ytkowania „tre?? generowana przez u?ytkownika” oznacza materia? (w tym mi?dzy innymi tekst, obrazy, audio, wideo i materia?y audiowizualne), które przesy?asz do tej witryny w dowolnym celu.

Udzielasz Proscenic ogólno?wiatowej, nieodwo?alnej, niewy??cznej, bezp?atnej licencji na u?ytkowanie, reprodukcj?, adaptacj?, publikacj?, t?umaczenie i dystrybucj? twoich tre?ci tworzonych przez u?ytkowników w dowolnej istniej?cej lub przysz?ej spo?eczno?ci medialnej. Udzielasz równie? Proscenic prawa do udzielania sublicencji na te prawa oraz prawa do wniesienia roszczenia z tytu?u naruszenia tych praw.

Tre?ci tworzone przez u?ytkownika nie mog? by? nielegalne ani nieodpowiednie, nie mog? narusza? praw osób trzecich i nie mog? powodowa? dzia?ań prawnych przeciwko Tobie, Proscenic lub stronie trzeciej (w ka?dym przypadku zgodnie z obowi?zuj?cym prawem).

Zabrania si? umieszczania na stronie internetowej jakichkolwiek tre?ci generowanych przez u?ytkowników, które s? lub kiedykolwiek by?y przedmiotem jakichkolwiek gró?b lub faktycznych post?powań prawnych lub innych podobnych skarg.

Proscenic zastrzega sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materia?ów zamieszczonych na tej stronie, przechowywanych na serwerach Proscenic lub publikowanych lub publikowanych na tej stronie.

Pomimo praw Proscenic wynikaj?cych z niniejszych warunków u?ytkowania w odniesieniu do tre?ci tworzonych przez u?ytkowników, Proscenic nie ma obowi?zku kontrolowania umieszczania takich tre?ci lub publikacji tych tre?ci na tej stronie.

Bez gwarancji

Niniejsza witryna internetowa jest udost?pniana w stanie „takim, w jakim jest”, bez jakichkolwiek o?wiadczeń ani gwarancji, wyra?nych ani dorozumianych. Proscenic nie sk?ada ?adnych o?wiadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji i materia?ów prezentowanych na tej stronie.

Bez uszczerbku dla ogólno?ci poprzedniego akapitu, Proscenic nie gwarantuje, ?e:

1. Ta strona internetowa b?dzie stale dost?pna lub w ogóle dost?pna;

2. Informacje na tej stronie s? kompletne, prawdziwe, dok?adne i nie wprowadzaj? w b??d;
?adne informacje na tej stronie nie s? poradami ani nie maj? na celu ich udzielenia. Je?li potrzebujesz porady w kwestiach prawnych, finansowych lub medycznych, powiniene? skonsultowa? si? z odpowiednim specjalist?.

Ograniczenie odpowiedzialno?ci

Proscenic nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialno?ci (czy to na mocy prawa umownego, obra?liwego czy innego) za tre??, u?ytkowanie lub w inny sposób zwi?zane z t? witryn?:

1. W zakresie, w jakim strona internetowa jest udost?pniana bezp?atnie, za jakiekolwiek bezpo?rednie szkody;

2. Za jakiekolwiek szkody po?rednie, szczególne lub wtórne;

3. Za jak?kolwiek strat? biznesow?, utrat? dochodu, korzy?ci, zysków lub przewidywanych oszcz?dno?ci, utrat? kontraktów lub relacji biznesowych, utrat? reputacji lub dobrych relacji lub utrat? lub uszkodzenie informacji lub danych;

Te ograniczenia odpowiedzialno?ci obowi?zuj? nawet wtedy, gdy firma Proscenic zosta?a wyra?nie poinformowana o potencjalnych szkodach.

Wyj?tki

?adne z postanowień niniejszego zastrze?enia dotycz?cego witryny nie wy??cza ani nie ogranicza jakiejkolwiek gwarancji wynikaj?cej z przepisów prawa, której wykluczenie lub ograniczenie by?oby niezgodne z prawem, a ?adne z postanowień niniejszego zastrze?enia dotycz?cego witryny nie wy??cza ani nie ogranicza odpowiedzialno?ci Proscenic w odniesieniu do:

1. ?mier? lub uszkodzenie cia?a spowodowane zaniedbaniem Proscenic;

2. Oszustwo lub ?wiadome wprowadzenie w b??d ze strony Proscenic;

3. Sprawy, w których Proscenic by?oby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem wy??czenie lub ograniczenie lub usi?owanie lub domniemanie wy??czenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialno?ci przez Proscenic;

Wa?no??

Korzystaj?c z tej witryny, zgadzasz si?, ?e wy??czenia i ograniczenia odpowiedzialno?ci okre?lone w tym wy??czeniu odpowiedzialno?ci s? uzasadnione.

Je?li nie uznasz ich za rozs?dne, nie powiniene? korzysta? z tej witryny.

Osoby trzecie

Zgadzasz si?, ?e jako spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Proscenic ma interes w ograniczaniu osobistej odpowiedzialno?ci swoich funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz si?, ?e nie b?dziesz osobi?cie wnosi? roszczeń przeciwko urz?dnikom lub pracownikom Proscenic z tytu?u jakichkolwiek szkód, które mo?esz ponie?? w zwi?zku z witryn?.
Bez uszczerbku dla powy?szego ust?pu, zgadzasz si?, ?e ograniczenia gwarancji i odpowiedzialno?ci okre?lone w niniejszym zrzeczeniu si? odpowiedzialno?ci b?d? chroni? funkcjonariuszy, pracowników, agentów, spó?ki zale?ne, cesjonariuszy i podwykonawców, tak jak Proscenic.

Postanowienia niewykonalne

Je?li jakakolwiek klauzula zrzeczenia si? odpowiedzialno?ci na tej stronie jest lub zostanie uznana za niewykonaln? zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, nie wp?ynie to na zastosowanie innych klauzul zrzeczenia si? na tej stronie.

Zwrot kosztów

W ten sposób zwalniasz Proscenic z odpowiedzialno?ci i zgadzasz si? zwolni? Proscenic z wszelkich szkód, kosztów, zobowi?zań i wydatków (w tym mi?dzy innymi op?at prawnych i wszelkich kwot zap?aconych przez Proscenic stronie trzeciej w ramach rozstrzygni?cia roszczenia lub sporu, jak zalecane przez radców prawnych Proscenic) poniesione przez Proscenic w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień naszych warunków u?ytkowania lub w zwi?zku z jakimkolwiek roszczeniem, ?e naruszy?e? którekolwiek z postanowień niniejszych warunków u?ytkowania.

Naruszenia

Bez uszczerbku dla innych praw Proscenic wynikaj?cych z dotychczasowych warunków u?ytkowania, w przypadku naruszenia przez Ciebie w jakikolwiek sposób naszych warunków u?ytkowania, Proscenic mo?e podj?? takie dzia?ania, jakie uzna za konieczne w celu usuni?cia naruszenia, w tym zawiesi? dost?p do serwisu poprzez zablokowanie dost?pu do komputera, korzystaj?c z Twojego adresu IP, do dostawcy Internetu, prosz?c go o zablokowanie dost?pu do strony internetowej i / lub wniesienie przeciwko Tobie kroków prawnych.

Spotkanie

Proscenic mo?e przenosi?, zleca? podwykonawstwo lub w inny sposób zajmowa? si? prawami i / lub obowi?zkami Proscenic na podstawie istniej?cych warunków u?ytkowania bez Twojego powiadomienia lub uzyskania Twojej zgody. Nie mo?esz przenosi?, zleca? podwykonawstwa ani w inny sposób zbywa? swoich praw i / lub obowi?zków wynikaj?cych z niniejszych warunków u?ytkowania.

Podzielno??

Je?li jakiekolwiek postanowienie naszych warunków u?ytkowania zostanie uznane przez jakikolwiek s?d lub inny w?a?ciwy organ za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozosta?e postanowienia b?d? nadal obowi?zywa?. Je?li jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie by?oby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego cz??? zosta?a usuni?ta, ta cz??? zostanie uznana za usuni?t?, a pozosta?a cz??? pozostanie w mocy.

Pe?na zgoda

Niniejsze warunki u?ytkowania, wraz z polityk? prywatno?ci Proscenic, stanowi? ca?o?? umowy mi?dzy Tob? a Proscenic w zakresie korzystania z tej witryny i zast?puj? wszystkie poprzednie umowy dotycz?ce korzystania z tej witryny.

Zmiany w naszych warunkach u?ytkowania

Je?li zdecydujemy si? zmieni? nasze Warunki korzystania z us?ugi, zaktualizujemy poni?ej dat? zmiany warunków u?ytkowania.

OBOWI?ZUJ?CE PRAWO

Niniejsze warunki ?wiadczenia us?ug i wszelkie odr?bne umowy, na podstawie których ?wiadczymy us?ugi, podlegaj? prawu Wielkiej Brytanii i s? zgodnie z nim interpretowane.Free Shipping on All Orders
Free Shipping on All Orders
30-Day Money-Back Guarantee
30-Day Money-Back Guarantee
1-Year Limited Warranty
1-Year Limited Warranty
Safe & Secure
Safe & Secure
Spinki do mankietów:
国色天香社区视频在线观看-草蜢视频在线观看www
外交部回应拜登重申不支持台独 星辰大海 动物世界 许家印为恒大注入超70亿续命资金 长津湖 周冠宇成为中国首位F1车手 大连一密接者擅自点外卖聚餐被调查 中美元首是否达成新共识?中方回应 胡锡进谈中美元首会晤 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? 中美元首是否达成新共识?中方回应 中国医生 国际人士热议中共十九届六中全会 甄嬛传 长津湖 寻梦环游记 印度首都准备封城 寻梦环游记 林丹世界排名被正式移除 许家印为恒大注入超70亿续命资金 男子体检血中抽出2升油浆 林丹世界排名被正式移除 浦发银行回应近3亿存款莫名被质押 苏宁易购回应破产传闻 美人鱼 中美元首是否达成新共识?中方回应 #耿直真香哥黑化卖惨# 千与千寻 罗永浩吐槽苹果文案没文化 大连现超级传播者26人在同一传播链 十九届六中全会公报发布 花木兰 寻梦环游记 印度首都准备封城 斛珠夫人 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? 苏宁易购回应破产传闻 北京冬奥火炬宣传片获金花环奖 24岁救人牺牲消防员获批为烈士 24岁救人牺牲消防员获批为烈士 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? 中美元首会谈重点内容 嘉南传 加拿大一枝黄花到底是什么? 国际人士热议中共十九届六中全会 国际人士热议中共十九届六中全会 中国共产党第三个历史决议全文发布 国际人士热议中共十九届六中全会 动保组织向上饶信州区申请信息公开 24岁救人牺牲消防员获批为烈士 200斤鳄鱼被吓后待水里溺死 速度与激情9 国足最新出线概率0.08% 浦发银行回应近3亿存款莫名被质押 男子写80页PPT拯救爱情却离婚 五个扑水的少年 国足最新出线概率0.08% 国际人士热议中共十九届六中全会 中美元首会谈重点内容 林丹世界排名被正式移除 北京冬奥火炬宣传片获金花环奖 斗破苍穹 男子体检血中抽出2升油浆 外交部回应拜登重申不支持台独 长津湖 罗永浩吐槽苹果文案没文化 兰心大剧院 动保组织向上饶信州区申请信息公开 美人鱼 房价上涨城市创七年新低 拐点来了? 苏宁易购回应破产传闻
金塔县| 梧州市| 民勤县| 扶风县| 洪雅县| 双辽市| 苍山县| 云龙县| 六枝特区| 馆陶县| 若羌县| 许昌县| 塔河县| 银川市| 正阳县| 营口市| 汤原县| 措勤县| 三门峡市| 宁城县| 本溪| 任丘市| 浦县| 涿鹿县|